16 de MARZO. ENSEMBLE TRIFOLIUM

 

PROGRAMA

João Pedro Almeida Mota (1744- ca.1817)

Cuarteto de cuerda en Sol menor op. 4 n.º 3

Largo- Allegro

Variazzioni. Andantino

Minuetto

Allegro

 

Cuarteto de cuerda en Si menor op. 4 n.º 5

Allegro

Romance. Andantino non molto

Minuetto

Finale. Allegro

 

F. J. Haydn (1732-1809)

Cuarteto de cuerda en Fa mayor op. 74 n.º 2

Allegro spirituoso

Andante grazioso

Menuetto

Finale. Presto

 

NOTAS AO PROGRAMA (VERSIÓN EN GALEGO)

O cuarteto de corda e a Ilustración en España

O cuarteto de corda, herdeiro do pensamento ilustrado, foi unha das consecuencias da emancipación da música instrumental respecto ao papel central da música sacra durante o Barroco.
A música de cámara veu en pouco tempo a converterse nunha práctica cargada de simboloxía social coincidindo co ocaso do Antigo Réxime: un diálogo musical entre músicos en igualdade de condicións, onde as barreiras sociais disipábanse. Iso posibilitaba que o aristócrata diletante sentase, compartindo atril, co seu criado o intérprete ou compositor.
O auxe do cuarteto de corda no noso país circunscribiuse ás últimas décadas do século XVIII e inicios do século XIX, época en que unha tímida secularización e a entrada de ideas ilustradas coinciden co reinado de Carlos III. O propio infante Don Luís de Borbón así como as casas de Alba, Benavente e Osuna e finalmente, Carlos IV, exerceron un mecenado de forma case paralela á que levou a cabo a casa Esterhaza no contexto austríaco. Carlos IV será, ademais, o primeiro monarca en conseguir a dignificación profesional da figura do intérprete e o compositor de cámara.
A nobreza será nun principio a impulsora desta práctica levada a cabo na intimidade de palacio e que aos poucos será vista no imaxinario musical como unha forma refinada só apta para oídos cultivados.
O presente programa pretende achegarnos á formación musical ilustrada por excelencia, o cuarteto de corda a través de dous compositores que formaban o acervo frecuente das coleccións no noso país a finais do S. XVIII: J. P. ALMEIDA MOTA e F. J. HAYDN.

 

JOAO PEDRO ALMEIDA MOTA: UN MÚSICO ILUSTRADO EN TERRAS GALEGAS.

Da pléyade de músicos que acudiron ao Reino de España á chamada da Corte dos Borbóns no século XVIII – Francisco Corselli (1705-1778), Gaetano Brunetti (1744-1798), Luigi Boccherini (1743-1808), seica sexa o de João Pedro de Almeida (1744-1817) o caso máis paradigmático e misterioso. Almeida iniciou a súa carreira en España de forma independente en terras galegas. Da súa vida pouco sóubose ata datas recentes, a pesar do inxente da súa obra, ben coñecida na corte española e portuguesa da súa época. Nacido en Lisboa en 1744, cidade en comezouna a súa vida musical como neno cantor, a súa biografía vai ter un carácter fronteirizo entre España e o seu país de orixe. O seu primeiro posto de importancia será como Mestre de Capela na catedral de Lugo durante oito anos (1775-1783), tras traballar na catedral de Santiago de Compostela (1771) e Mondoñedo (1772). Despois dunha década como Mestre de Capela na catedral de Astorga trasladarase a Madrid, á Capela do Real Colexio de Nenos Cantores, o que facilitará o seu contacto coa Corte de Carlos IV. O máis enigmático destes anos será a súa propia identidade, confundida ata épocas recentes con outro compositor, Carlos Francisco Almeida, autor de varias coleccións de música de cámara supostamente nacido en Burgos e que co tempo descubriuse que se trataba de Joao Pedro de Almeida. Foi el mesmo o que inventou unha biografía falsa ao instalarse no noso país? A este respecto todo son conxecturas; o único certo é o enorme legado musical de gran calidade que Almeida deixou no noso país.
Os cuartetos de corda de Joao Pedro de Almeida (36 obras das que se conservan 25) supoñen a contribución máis ampla debida a un compositor na Península Ibérica despois das obras que Luigi Boccherini e Gaetano Brunetti dedicaron ao xénero. O propio Luigi Boccherini, nunha carta enviada o 13 de xullo de 1797 desde Madrid ao seu editor Pleyel en París, recomenda vivamente a este a publicación de música dun colega seu que residía en Madrid (Almeida), autor dunha importante colección de cuartetos de corda nos cales hai “moi boas virtudes, entre elas o estilo moderno e a moi boa distribución de voces e cuxo estilo é unha mestura de Pleyel, o propio Boccherini (sic) e Haydn”. É así que Pleyel publicou en París unha colección de seis cuartetos do músico portugués.
Ao parecer Almeida recibiu de forma continuada encargos da Real Capela e os seus cuartetos estaban dirixidos á contorna do rei Carlos IV, consumado violinista que executaba entre os seus músicos a voz de segundo violín. Almeida gozou dos favores do rei e formaba parte da súa contorna, como demostran as dedicatorias de varias das súas obras compostas para o círculo real. Coa invasión napoleónica de 1808 e a desaparición da Real Capela, a prolífica carreira compositiva de Almeida verase truncada dada a pouca afección de Fernando VII pola música, véndose obrigado durante os seus últimos anos á tarefa de tradución de tratados musicais.
Os cuartetos de corda op.4 forman parte do chamado Manuscrito de Parma, colección musical que María Luisa de Parma levou consigo a Italia e que foron descubertos hai poucos anos grazas ao labor investigador do Instituto Complutense de Ciencias Musicais de Madrid ( ICCMU).
Completa o programa o cuarteto Op 74 nº 2 de F. J. Haydn. A inclusión deste compositor nun programa dedicado á música de cámara na España ilustrada non é casual, e débese á gran recepción que tivo a súa música no noso país, xa na súa época. Basta comprobar a cantidade de sinfonías, tríos, cuartetos, serenatas e sonatas que se atopan en bo número de arquivos como a Biblioteca de Palacio, Casa Benavente – Osuna ou Casa de Alba. A música de Haydn fluía con tal frecuencia que se insería mesmo en contextos diferentes aos que na súa orixe foran destinados: concertos públicos nos que se mesturaban diversas clases sociais, concertos privados, academias eruditas, o ambiente doméstico tanto de familias acomodadas como institucións conventuales e, por suposto, na igrexa.

 

 

NOTAS AL PROGRAMA (VERSIÓN EN CASTELLANO)

El cuarteto de cuerda y la Ilustración  en España

El cuarteto de cuerda, heredero del pensamiento ilustrado, fue una de las  consecuencias de la emancipación de la música instrumental respecto al papel central de la música sacra durante el Barroco.

La música de cámara vino en poco tiempo a convertirse en una práctica cargada de simbología social coincidiendo con el ocaso del Antiguo Régimen: un diálogo musical entre músicos en igualdad de condiciones, donde las barreras sociales se disipaban. Ello posibilitaba que el aristócrata diletante se sentara, compartiendo atril, con su criado el intérprete o compositor.

El auge del cuarteto de cuerda en nuestro país se circunscribió a las últimas décadas del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, época en que una tímida  secularización y la entrada de ideas ilustradas  coinciden con el reinado de Carlos III. El propio infante Don Luis de Borbón así como las casas de Alba, Benavente y  Osuna y finalmente, Carlos IV, ejercieron un mecenazgo de forma casi paralela a la que llevó a cabo la casa Esterhaza en el contexto austríaco. Carlos IV será, además, el primer monarca en conseguir la dignificación profesional de la figura del intérprete y el compositor de cámara.

La nobleza será en un principio la impulsora de esta práctica llevada a cabo en la intimidad de palacio y  que poco a poco será vista en el imaginario musical como una forma refinada sólo apta para oídos cultivados.

El presente programa pretende acercarnos a la formación musical ilustrada por excelencia, el cuarteto de cuerda a través de dos compositores que formaban el acervo frecuente de las colecciones en nuestro país a finales del S. XVIII: J.P. ALMEIDA MOTA y F. J. HAYDN.

 

JOAO PEDRO ALMEIDA MOTA: UN MÚSICO ILUSTRADO EN TIERRAS GALLEGAS.

De la pléyade de músicos que acudieron al Reino de España a la llamada de la Corte de los Borbones en el siglo XVIII – Francisco Corselli (1705-1778), Gaetano Brunetti (1744-1798), Luigi Boccherini (1743-1808), acaso sea el de João Pedro de Almeida (1744-1817) el caso más paradigmático y misterioso. Almeida inició su carrera en España de forma independiente en tierras gallegas. De su vida poco se ha sabido hasta fechas recientes, a pesar de lo ingente de su obra, bien conocida en la corte española y portuguesa de su época. Nacido en Lisboa en 1744, ciudad en la comenzó su vida musical como niño cantor, su biografía va a tener un carácter fronterizo entre España y su país de origen. Su primer puesto de importancia será como Maestro de Capilla en la catedral de Lugo durante ocho años (1775-1783), tras trabajar en la catedral de Santiago de Compostela (1771) y Mondoñedo (1772). Después de una década como Maestro de Capilla en la catedral de Astorga se trasladará a Madrid, a la Capilla del Real Colegio de Niños Cantores, lo que facilitará su contacto con la Corte de Carlos IV. Lo más enigmático de estos años será su propia identidad, confundida hasta épocas recientes con otro compositor, Carlos Francisco Almeida, autor de varias colecciones de música de cámara supuestamente nacido en Burgos y que con el tiempo se ha descubierto que se trataba de Joao Pedro de Almeida. ¿Fue él mismo el que inventó una biografía falsa al instalarse en nuestro país? A este respecto todo son conjeturas; lo único cierto es el enorme legado musical de gran calidad que Almeida dejó en nuestro país.

Los cuartetos de cuerda de Joao Pedro de Almeida (36 obras de las que se conservan 25) suponen la contribución más amplia debida a un compositor en la Península Ibérica después de las obras que Luigi Boccherini y Gaetano Brunetti dedicaron al género. El propio Luigi Boccherini, en una carta enviada el 13 de julio de 1797 desde Madrid a su editor Pleyel en París, recomienda vivamente a éste la publicación de música de un colega suyo que residía en Madrid (Almeida), autor de una importante colección de cuartetos de cuerda en los cuales hay “muy buenas virtudes, entre ellas el estilo moderno y la muy buena distribución de voces y cuyo estilo es una mezcla de Pleyel, el propio Boccherini (sic) y Haydn”. Es así que Pleyel publicó en París una colección de seis cuartetos del músico portugués.

Al parecer Almeida recibió de forma continuada encargos de la Real Capilla y sus cuartetos estaban dirigidos al entorno del rey Carlos IV, consumado violinista que ejecutaba entre sus músicos la voz de segundo violín. Almeida gozó de los favores del rey y formaba parte de su entorno, como demuestran las dedicatorias de varias de sus obras compuestas para el círculo real. Con la invasión napoleónica de 1808 y la desaparición de la Real Capilla, la prolífica carrera compositiva de Almeida se verá truncada dada la poca afección de Fernando VII por la música, viéndose obligado durante sus últimos años a la tarea de traducción de tratados musicales.

Los cuartetos de cuerda op.4 forman parte del llamado Manuscrito de Parma, colección musical que María Luisa de Parma llevó consigo a Italia y que han sido descubiertos hace pocos años gracias a la labor investigadora del Instituto Complutense de Ciencias Musicales de Madrid (ICCMU).

Completa el programa el cuarteto Op 74 nº 2 de F. J. Haydn. La inclusión de este compositor en un programa dedicado a la música de cámara en la España ilustrada no es casual, y se debe a la gran recepción que tuvo su música en nuestro país, ya en su época. Basta comprobar la cantidad de sinfonías, tríos, cuartetos, serenatas y sonatas que se encuentran en buen número de archivos como la Biblioteca de Palacio, Casa Benavente – Osuna o Casa de Alba. La música de Haydn fluía con tal frecuencia que se insertaba incluso en contextos diferentes a los que en su origen habían sido destinados: conciertos públicos en los que se mezclaban diversas clases sociales, conciertos privados, academias eruditas, el ambiente doméstico tanto de familias acomodadas como instituciones conventuales y, por supuesto, en la iglesia.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.