23 de FEBREIRO. ZOAR ENSEMBLE

Joan Ibáñez, flauta

David Villa, oboe

Antonio Suárez, clarinete

Benjamín Iglesias, trompa

Álex Salgueiro, fagot

 

ROBERT SCHUMANN  (1810-1856)

Escenas infantiles op. 15

(Adaptación de Hans Abrahamsen)

De extraños países y gentes

Una historia curiosa

 La gallina ciega

 plica infantil

 Suficientemente feliz

 Un acontecimiento importante

 Ensoñación

 Junto al fuego

 Caballero en caballito de madera

 Un poco demasiado serio

 Espantoso

 Niño adormecido

 El poeta habla

 

Georges Bizet  (1838-1875)

Juegos infantiles op. 22

(Adaptaciones de Heribert Breuer y Sergio Rodríguez)

El columpio

 La peonza

 La muñeca

 Los caballitos de madera

 El volante

 Trompeta y tambor

 Pompas de jabón

 Las cuatro esquinas

 La gallina ciega

 Saltar al potro

 Papás y mamás

 El baile

 

VERSIÓN EN GALEGO

Zoar é un conxunto de cámara estable e activo formado en 2009. Creceu buscando un estilo propio definiño pola orixinalidade dos seus proxectos, un fi rme compromiso coa nova creación, a colaboración con outros artistas e a realización de proxectos pedagóxicos de calidade coa vontade de achegar a súa actividade a todos os públicos.

Entre as colaboracións con outros artistas cabe destacar proxectos coa compañía de monicreques Vos  Monicreques de  Kukas, co escritor Manuel Rivas ou o  beatboxer Carlos Vidal ‘ Lytos’ no proxecto  Windbox. No 2014 foron convidados como solistas á Orquestra Gaos e en 2015 ao  VintEnsemble. O interese polo repertorio descoñecido, a recuperación do patrimonio musical esquecido e o compromiso coa nova creación levou ao conxunto para explorar máis aló do repertorio tradicional da música para conxuntos de ventos e a incorporar obras de compositores esquecidos, estreas de obras xa escritas pero nunca interpretadas ou gravadas, como neste caso  Alevi  dedeler  raki  masasinda do compositor e pianista turco  Fazil  Say, ou  The  Elephant  and  the Clown e A  Fleur de  Cayenne do recoñecido  clarinetista  Paquito d’Rivera. Ademais teñen estreadas pezas de compositores como Gabriel  Bussi, Juan Durán, José Luis  Turina, Patrick van  Deurzen así como encargas propias a Xabier Mariño, Óscar Álvarez, Federico Mosquera, Fernando  Buide ou Óscar Navarro. A número de arranxos e adaptacións realizados polos propios membros da formación excede os 30. Actuaron nos principais escenarios galegos (Teatro Colón, o Teatro Rosalía o Centro Ágora ou o Palacio da Ópera na Coruña, o Teatro Jofre de Ferrol, o Círculo das Artes de Lugo, o Liceo de Ourense, o CGAC e a Cidade da Cultura en Santiago de Compostela) participando en acontecementos culturais de importancia como a entrega dos Premios da Cultura Galega, en sucesivas edicións das Xornadas de Música Contemporánea de Santiago de Compostela, no  LVI Festival da Ópera da Coruña, no ciclo Enclave de Cámara de Ourense, no Ciclo de Outono do Museo de Belas Artes da Coruña, no Ciclo de Concertos  Benéfi cos da Real Academia Galega de Belas Artes e nas tempadas das sociedades fi larmónicas de Lugo, A Coruña e Vigo. Fóra de Galicia deron recitais no  Guipúzkoa, Barcelona, Soria, Portugal e Arxentina. No 2016 foron finalistas aos III Premios ‘Martín Códax’ da Música. Foron convidados conxuntamente como profesores a encontros de orquestras xoves como a Orquestra Clásica de Xove e a Jove Orquestra Nacional de Cataluña así como ao Festival Son As Pontes.

En 2016 presentaron o seu primeiro  cedé “Non  vento” con música de Juan Durán publicado por  Ouvirmos. No 2017 presentaron unha dobre publicación de  cedé e partituras coa integral da música para ventos do compositor betanceiro Carlos López García-Picos.

Zoar está composto por cinco músicos; fl auta: Joan Ibáñez,  coprincipal da Sinfónica de Galicia; oboe: David Villa, principal asistente da Sinfónica de Galicia; clarinete: Antonio Suárez, profesor do Conservatorio de Culleredo; trompa:  Benjamín Iglesias, profesor do Conservatorio Profesional da Coruña; e  fagot: Álex Salgueiro,  coprincipal da Sinfónica de Galicia.

 

NOTAS AO PROGRAMA

ZOAR ENSEMBLE

Recordos de infancia

as visións románticas da nenez

A infancia foi, é e será unha fonte de inspiración para a creación artística, en especial para a musical. Son moitos os compositores que escribiron páxinas de música dedicadas, inspiradas ou ambientadas nesta etapa vital que, como non, desborda emocións de todo tipo.

O programa de concerto que nos incumbe está conformado por obras de dous compositores románticos coetáneos: o alemán Robert  Schumann (1810-1856) e o francés  Georges  Bizet (1838-1875).

En 1838 un Robert  Schumann namorado de Clara  Wieck escribiu  Kinderszenen inspirándose en recordos da súa infancia. En palabras súas “son reminiscencias de adulto para adultos” que levan títulos moi suxestivos e  evocativos, deixando que a imaxinación do oínte sexa a que recree devanditos episodios. 33 anos máis tarde, en 1871,  Bizet compoñería  Jeux d’ enfants para piano a catro mans. Trátase dun compendio de miniaturas musicais sobre xogos infantís cheos de graza, con memorables melodías dunha gran forza descritiva.

Existen múltiples adaptacións destas obras para diferentes formatos, principalmente o sinfónico. Os arranxos para quinteto funcionan especialmente ben por dispoñer de voces a súafi cientes para recrear as diversas texturas  pianísticas achegando o colorido  tímbrico dos instrumentos de vento. Son adaptacións realizadas polo distinguido compositor danés  Hans  Abrahamsen, o director alemán  Heribert  Breuer e o novo compositor galego Sergio Rodríguez Pena.

 

VERSIÓN EN CASTELLANO

Zoar es un conjunto de cámara estable y activo formado en 2009. Creció buscando un estilo propio definido por la originalidad de sus proyectos, un firme compromiso con la nueva creación, la colaboración con otros artistas y la realización de proyectos pedagógicos de calidad con la voluntad de acercar su actividad a todos los públicos.

Entre las colaboraciones con otros artistas cabe destacar proyectos con la compañía de títeres Os Monicreques de Kukas, con el escritor Manuel Rivas o el beatboxer Carlos Vidal ‘Lytos’ en el proyecto Windbox. En el 2014 fueron invitados como solistas a la Orquesta Gaos y en 2015 al VintEnsemble. El interés por el repertorio desconocido, la recuperación del patrimonio musical olvidado y el compromiso con la nueva creación llevó al conjunto a explorar más allá del repertorio tradicional de la música para conjuntos de vientos y a incorporar obras de compositores olvidados, estrenos de obras ya escritas pero nunca interpretadas o grabadas, como en este caso Alevi dedeler raki masasinda del compositor y pianista turco Fazil Say, o The Elephant and the Clown y La Fleur de Cayenne del reconocido clarinetista Paquito d’Rivera. Además tienen estrenadas piezas de compositores como Gabriel Bussi, Juan Durán, José Luis Turina, Patrick van Deurzen así como encargas propias a Xabier Mariño, Óscar Álvarez, Federico Mosquera, Fernando Buide o Óscar Navarro. A número de arreglos y adaptaciones realizados por los propios miembros de la formación sobrepasa los 30. Han actuado en los principales escenarios gallegos (Teatro Colón, el Teatro Rosalía el Centro Ágora o el Palacio de la Ópera en A Coruña, el Teatro Jofre de Ferrol, el Círculo de las Artes de Lugo, el Liceo de Ourense, el CGAC y la Cidade da Cultura en Santiago de Compostela) participando en acontecimientos culturales de importancia como la entrega de los Premios de la Cultura Gallega, en sucesivas ediciones de las Jornadas de Música Contemporánea de Santiago de Compostela, en el LVI Festival de la Ópera de A Coruña, en el ciclo Enclave de Cámara de Ourense, en el Ciclo de Otoño del Museo de Bellas Artes de A Coruña, en el Ciclo de Conciertos Benéficos de la Real Academia Gallega de Bellas Artes y en las temporadas de las sociedades filarmónicas de Lugo, A Coruña y Vigo. Fuera de Galicia han dado recitales en el Guipúzkoa, Barcelona, Soria, Portugal y Argentina. En el 2016 fueron finalistas a los III Premios ‘Martín Códax’ de la Música. Fueron invitados conjuntamente como profesores a encuentros de orquestas jueves como la Orquesta Clásica de Xove y la Jove Orquesta Nacional de Cataluña así como al Festival Son As Pontes.

En 2016 presentaron su primero cedé “No vento” con música de Juan Durán publicado por Ouvirmos. En el 2017 presentaron una doble publicación de cedé y partituras con la integral de la música para vientos del compositor betanceiro Carlos López García-Picos.

Zoar está compuesto por cinco músicos; flauta: Joan Ibáñez, coprincipal de la Sinfónica de Galicia; oboe: David Villa, principal asistente de la Sinfónica de Galicia; clarinete: Antonio Suárez, profesor del Conservatorio de Culleredo; trompa: Benjamín Iglesias, profesor del Conservatorio Profesional de A Coruña; y fagot: Álex Salgueiro, coprincipal de la Sinfónica de Galicia.

 

NOTAS AL PROGRAMA

ZOAR ENSEMBLE

Recuerdos de infancia

Dos visiones románticas de la niñez

La infancia ha sido, es y será una fuente de inspiración para la creación artística, en especial para la musical. Son muchos los compositores que han escrito páginas de música dedicadas, inspiradas o ambientadas en esta etapa vital que, cómo no, desborda emociones de todo tipo.

El programa de concierto que nos atañe está conformado por obras de dos compositores románticos coetáneos: el alemán Robert Schumann (1810-1856) y el francés Georges Bizet (1838-1875).

En 1838 un Robert Schumann enamorado de Clara Wieck escribió Kinderszenen inspirándose en recuerdos de su infancia. En palabras suyas “son reminiscencias de adulto para adultos” que llevan títulos muy sugerentes y evocativos, dejando que la imaginación del oyente sea la que recree dichos episodios. 33 años más tarde, en 1871, Bizet compondría Jeux d’enfants para piano a cuatro manos. Se trata de un compendio de miniaturas musicales sobre juegos infantiles llenos de gracia, con memorables melodías de una gran fuerza descriptiva.

Existen múltiples adaptaciones de estas obras para diferentes formatos, principalmente el sinfónico. Los arreglos para quinteto funcionan especialmente bien por disponer de voces suficientes para recrear las diversas texturas pianísticas aportando el colorido tímbrico de los instrumentos de viento. Son adaptaciones realizadas por el distinguido compositor danés Hans Abrahamsen, el director alemán Heribert Breuer y el joven compositor gallego Sergio Rodríguez Pena.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.